【中吕】朱履曲原文,翻译,赏析_拼音版_作者卢挚 

【中吕】朱履曲

作者:卢挚 朝代:元代
【中吕】朱履曲原文
访立轩上人于广教精舍,作此命佐樽者歌之,阿娇杨氏也。

相约下禅林闲士,更寻将乐府娇儿,鹤唳松云雨催诗。你听疏老子,刬地劝分司,他只道人生行乐耳。

恰数点空林雨后,笑多情逸叟风流,俊语歌声互相酬。且不如携翠袖,撞烟楼,都是些醉乡中方外友。

这一等烟霞滋味,敬亭山索甚玄晖,玉颊霜髯笑相携。快教歌宛转,直待要酒淋漓,都道快游山谁似尔。

雪中黎正卿招饮,赋此五章,命杨氏歌之数盏后兜回吟兴,六花飞惹起歌声,东道西邻富才情。这其间听鹤唳,再索甚趁鸥盟,不强如孟襄阳干受冷。

恰才见同云旋磨,但相邀老子婆娑,似台榭杨花点青蛾。那些是风流处,这才是雪儿歌,便有竹间茶也不用他。

虽不至撏绵扯絮,是谁教剪玉跳珠?是谁把溪山粉妆梳?且图待添些酒兴,管甚冻了吟须,看乘风腾六舞。

又没甚金吾呵夜,剩寻将玉女来也,一曲阳春助清绝。便章台街闲信马,曲江岸误随车,且不如竹窗深闲听雪。

泛公子樽中云液,倩佳人掌上金杯,浅酌清歌翠颦眉。直吃到银烛暗,玉绳低,雪晴时人未归。

天宁北山禅老招饮于双松精舍

春意满禅林葱蒨,艳歌听倚竹婵娟,掩映云龛敞风轩。顿医回摩诘病,强半是散花仙,原来这醉乡离朝市远。

脂粉态前生缘业,笑渠侬一刬心邪,才诵罢《楞严》礼释伽。管甚空色梦,你且近前些,与这老双松作个娇侍者。
【中吕】朱履曲拼音解读
fǎng lì xuān shàng rén yú guǎng jiāo jīng shě ,zuò cǐ mìng zuǒ zūn zhě gē zhī ,ā jiāo yáng shì yě 。

xiàng yuē xià chán lín xián shì ,gèng xún jiāng lè fǔ jiāo ér ,hè lì sōng yún yǔ cuī shī 。nǐ tīng shū lǎo zǐ ,chǎn dì quàn fèn sī ,tā zhī dào rén shēng háng lè ěr 。

qià shù diǎn kōng lín yǔ hòu ,xiào duō qíng yì sǒu fēng liú ,jun4 yǔ gē shēng hù xiàng chóu 。qiě bú rú xié cuì xiù ,zhuàng yān lóu ,dōu shì xiē zuì xiāng zhōng fāng wài yǒu 。

zhè yī děng yān xiá zī wèi ,jìng tíng shān suǒ shèn xuán huī ,yù jiá shuāng rán xiào xiàng xié 。kuài jiāo gē wǎn zhuǎn ,zhí dài yào jiǔ lín lí ,dōu dào kuài yóu shān shuí sì ěr 。

xuě zhōng lí zhèng qīng zhāo yǐn ,fù cǐ wǔ zhāng ,mìng yáng shì gē zhī shù zhǎn hòu dōu huí yín xìng ,liù huā fēi rě qǐ gē shēng ,dōng dào xī lín fù cái qíng 。zhè qí jiān tīng hè lì ,zài suǒ shèn chèn ōu méng ,bú qiáng rú mèng xiāng yáng gàn shòu lěng 。

qià cái jiàn tóng yún xuán mó ,dàn xiàng yāo lǎo zǐ pó suō ,sì tái xiè yáng huā diǎn qīng é 。nà xiē shì fēng liú chù ,zhè cái shì xuě ér gē ,biàn yǒu zhú jiān chá yě bú yòng tā 。

suī bú zhì xún mián chě xù ,shì shuí jiāo jiǎn yù tiào zhū ?shì shuí bǎ xī shān fěn zhuāng shū ?qiě tú dài tiān xiē jiǔ xìng ,guǎn shèn dòng le yín xū ,kàn chéng fēng téng liù wǔ 。

yòu méi shèn jīn wú hē yè ,shèng xún jiāng yù nǚ lái yě ,yī qǔ yáng chūn zhù qīng jué 。biàn zhāng tái jiē xián xìn mǎ ,qǔ jiāng àn wù suí chē ,qiě bú rú zhú chuāng shēn xián tīng xuě 。

fàn gōng zǐ zūn zhōng yún yè ,qiàn jiā rén zhǎng shàng jīn bēi ,qiǎn zhuó qīng gē cuì pín méi 。zhí chī dào yín zhú àn ,yù shéng dī ,xuě qíng shí rén wèi guī 。

tiān níng běi shān chán lǎo zhāo yǐn yú shuāng sōng jīng shě

chūn yì mǎn chán lín cōng qiàn ,yàn gē tīng yǐ zhú chán juān ,yǎn yìng yún kān chǎng fēng xuān 。dùn yī huí mó jié bìng ,qiáng bàn shì sàn huā xiān ,yuán lái zhè zuì xiāng lí cháo shì yuǎn 。

zhī fěn tài qián shēng yuán yè ,xiào qú nóng yī chǎn xīn xié ,cái sòng bà 《léng yán 》lǐ shì gā 。guǎn shèn kōng sè mèng ,nǐ qiě jìn qián xiē ,yǔ zhè lǎo shuāng sōng zuò gè jiāo shì zhě 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

卢挚 卢挚 卢挚(1242-1314),字处道,一字莘老;号疏斋,又号蒿翁。元代涿郡(今河北省涿县)人。至元5年(1268)进士,任过廉访使、翰林学士。诗文与刘因、姚燧齐名,世称“刘卢”、“姚卢”。与白朴、马致远、珠帘秀均有交往。散曲如今仅存小令。著有《疏斋集》(已佚)《文心选诀》《文章宗旨》,传世散曲一百二十首。有的写山林逸趣,有的写诗酒生活,而较多的是“怀古”,抒发对故国…详情

【中吕】朱履曲原文,【中吕】朱履曲翻译,【中吕】朱履曲赏析,【中吕】朱履曲阅读答案,出自卢挚的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.51jjcn.cn/shi/59911.html

诗词类别

卢挚的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语